Port 21 Katarzyna Ojrzyńska,
ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska
NIP.: 579-140-17-77
REGON: 302763164

Regulamin

Dyrekcja obiektu PORT 21 doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju podczas pobytu wszystkich Gości. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu PORT 21 PURA POOL&DESIGN HOTEL Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska.

Regulamin został sporządzony przez Port 21 Katarzyna Ojrzyńska, ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska NIP.: 579-140-17-77 REGON: 302763164

Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Gości z Serwisu oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin jest udostępniany w Serwisie w wersji elektronicznej między innymi przed dokonaniem Rejestracji. Regulamin jest ogólnodostępny do wglądu na stronie internetowej Serwisu.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest poprzedzone akceptacją postanowień Regulaminu.

§1

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Hotel świadczy usługi osobom wyłącznie powyżej 12 r.ż

§2

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 1. Pełny nieskrępowany wypoczynek Gości
 2. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie.
 4. Sprzątanie pokoju co trzy dni lub na życzenie Gości oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§3

Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 2. Budzenie o wyznaczonej godzinie.
 3. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie.
 4. Przechowywanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§4

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§5 REZERWACJA I PŁATNOŚCI 

 1. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni należy wpłacić zadatek w wysokości 50% opłaty za pobyt.
 2. Rezerwacja telefoniczna i pocztą elektroniczną
  -W tytule przelewu proszę podać Państwa nazwisko oraz termin pobytu z dopiskiem Hotel
  -Konto: Katarzyna Ojrzyńska 82-120 Krynica Morska ul.Wiślana 1
  Santander Consumer Bank 94 1090 2617 0000 0001 3069 0066
  Dla przelewów zagranicznych: Kod swift: WBKPPLPP IBAN PL 94 1090 2617 0000 0001 3069 0066
 3. Użytkownik rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu rezerwacji osobiście w hotelu, kartą kredytową lub też korzystając z systemu płatniczego PayU
 4. W przypadku wyboru szybkich płatności klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą zapłatę należności poprzez System Obsługi płatności PayU. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayU  za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayU Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu.
 5. System PayU jest systemem obsługi płatności dokonywanej on–line na rzecz Usługodawcy. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. www.payu.pl
 6. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU odbywają się za pośrednictwem protokołówszyfrowanych w oparciu o technologię SSL.
 7. W przypadku wyboru jako metody płatności karty płatniczej/kredytowej lub przelewu elektronicznego za pomocą systemu PayU wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Użytkownika.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt. 
 9. Za usługi dodatkowe nie objęte zamówieniem złożonym poprzez Serwis Użytkownik zobowiązany jest uregulować należność w hotelu.
 10. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od Użytkownika za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego za pośrednictwem PayU
 11. Użytkownik zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązana jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 12. Usługodawca wystawia fakturę w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do formularza rezerwacyjnego.
 13. Faktura może zostać odebrana przez Użytkownika w recepcji hotelu, w którym dokonano rezerwacji miejsca.

§6

POLITYKA ZWROTÓW

 1. W celu zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Hotelu Port21 pod adresem e-mail port21hotel@gmail.com
 2. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do usług o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi., zgodnie z art. 38 ust 1. Pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zarówno konsumentowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: Konsument), jak również podmiotom niebędącym Konsumentem.
 4. Brak prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy pobytu z możliwością zwrotu, o ile Usługodawca wyraźnie wskazał taką możliwość w ofercie znajdującej się na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Użytkownika zostaje wyłączona.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Usługodawca nie będzie ponosił względem Użytkownika odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Użytkownika. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do sumy wynagrodzenia otrzymanego od Użytkownika.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§7

POLITYKA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną na adres port21hotel@gmail.com bądź pocztą tradycyjną na adres Port 21 Katarzyna Ojrzyńska, ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska NIP.: 579-140-17-77 REGON: 302763164
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

§8

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 2. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§9

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22:00 do godz. 6:00
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

§10

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Odpowiedzialność obiektu z tytułu lub utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu pozostawionego na dozorowanym parkingu hotelowym.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1965 r., Nr 1, pozycja 2) z późniejszymi zmianami.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.

§11

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§12 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Port21 Katarzyna Ojrzyńska ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska NIP.: 579-140-17-77 REGON: 302763164
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji.
 4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
 7. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł netto.
 8. Za palenie w pokoju hotel nakłada karę pieniężną na Gościa w wysokości 500 PLN.

§13 VOUCHERY


1. Wystawcą voucherów jest Port 21 Katarzyna Ojrzyńska, ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska
2. Gość może zakupić w hotelu voucher pobytowy.
3. Zakupu vouchera można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zakładki „kup voucher”
4.Voucher może być wykorzystany na pobyt w hotelu w trakcie jego funkcjonowania.
5. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.
6. Voucher jest ważny przez 365 dni od daty zakupu. Przed upływem 365 dni należy założyć rezerwację. Składając rezerwację należy podać jego numer
7.Do skorzystania z vouchera upoważniona jest osoba na którą voucher jest wystawiony. Wszelkie przekazywanie vouchera osobom postronnym jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Pominięcie tego kroku może skutkować nieprzyjęciem vouchera oraz stratę jego ważności.
8.Data ważności vouchera nie podlega przedłużeniu
9.Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
10.Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu vouchera.
11.Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
12.W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
13.Hotel zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania udogodnień, których funkcjonowanie jest zależne od panujących warunków atmosferycznych.

Dyrekcja PORT 21

Krynica Morska, obowiązuje od dnia 01.07.2017

Opinie o naszym hotelu można poczytać na: https://meteor-turystyka.pl/port-krynica-morska,krynica-morska.html – portalu z noclegami.