Port 21 Katarzyna Ojrzyńska,
ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska
NIP.: 579-140-17-77
REGON: 302763164

Regulamin

Dyrekcja obiektu PORT 21 doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa oraz spokoju podczas pobytu wszystkich Gości. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu PORT 21 PURA POOL&DESIGN HOTEL Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska.

§1

Obiekt świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

§2

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 1. Pełny nieskrępowany wypoczynek Gości
 2. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie.
 4. Sprzątanie pokoju co trzy dni lub na życzenie Gości oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§3

Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
 2. Budzenie o wyznaczonej godzinie.
 3. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie.
 4. Przechowywanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§4

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§5

 1. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt. 

§6

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 2. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§7

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22:00 do godz. 6:00
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

§8

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Odpowiedzialność obiektu z tytułu lub utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu pozostawionego na dozorowanym parkingu hotelowym.
 4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1965 r., Nr 1, pozycja 2) z późniejszymi zmianami.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.

§9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§10

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 30 zł netto.
 4. Za palenie w pokoju hotel nakłada karę pieniężną na Gościa w wysokości 500 PLN.

  §11
  1. Wystawcą voucherów jest Port 21 Katarzyna Ojrzyńska, ul. Gdańska 69, 82-120 Krynica Morska
  2. Gość może zakupić w hotelu voucher pobytowy.
  3. Zakupu vouchera można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą zakładki „kup voucher”
  4.Voucher może być wykorzystany na pobyt w hotelu w trakcie jego funkcjonowania.
  5. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.
  6.Voucher jest ważny przez 365 dni od daty zakupu. Przed upływem 365 dni należy założyć rezerwację. Składając rezerwację należy podać jego numer
  7.Do skorzystania z vouchera upoważniona jest osoba na którą voucher jest wystawiony. Wszelkie przekazywanie vouchera osobom postronnym jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Pominięcie tego kroku może skutkować nie przyjęciem vouchera oraz stratę jego ważności.
  8.Data ważności vouchera nie podlega przedłużeniu
  9.Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  10.Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu vouchera.
  11.Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
  12.W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
  13.Hotel zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania udogodnień, których funkcjonowanie jest zależne od panujących warunków atmosferycznych.

Dyrekcja PORT 21

Krynica Morska, obowiązuje od dnia 01.07.2017


Rezerwacja:
HOTEL DLA OSÓB POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA.

PODCZAS ZAKŁADANIA REZERWACJI PROSIMY O POINFORMOWANIE O CHĘCI OTRZYMANIA FAKTURY ZA POBYT 

Po dokonaniu rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni należy wpłacić zadatek w wysokości 50% opłaty za pobyt.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji opłaty nie zwracamy .

W tytule przelewu proszę podać Państwa nazwisko oraz termin pobytu z dopiskiem Hotel
Konto: Katarzyna Ojrzyńska 82-120 Krynica Morska ul.Wiślana 1
Santander Consumer Bank 94 1090 2617 0000 0001 3069 0066

Dla przelewów zagranicznych:
Kod swift: WBKPPLPP
IBAN PL 94 1090 2617 0000 0001 3069 0066

Opinie o naszym hotelu można poczytać na: https://meteor-turystyka.pl/port-krynica-morska,krynica-morska.html – portalu z noclegami.